ĐÀO TẠO AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG

1. Giới thiệu hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ môi trường (ATSKMT) (02 ngày)
2. Hướng dẫn các văn bản pháp luật về ATSKMT (01 ngày)
3. Hệ thống quản lý ATSKMT cho cán bộ quản lý an toàn và cán bộ quản lý doanh nghiệp (02 ngày)
4. H.S.E -hệ thống quản lý môi trường & an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 14001 & OHSAS 18001 (03 ngày)
5. Hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 (03 ngày)
6. Tổ chức công tác ATSKMT cho cán bộ lãnh đạo công ty, công trình (03 ngày)
7. Chương trình nhận thức cho tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (03 ngày)
8. Chương trình nhận thức cho tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (03 ngày)
9. Chương trình nhận thức cho tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 (03 ngày)
10. Chương trình đánh giá viên cho tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (03 ngày)
11. Chương trình đánh giá viên cho tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (03 ngày)
12. Chương trình đánh giá viên cho tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 (03 ngày)
13. Chương trình nhận thức cho tiêu chuẩn ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015,  ISO 45001: 2018 (03 ngày)
14. Chương trình đánh giá viên cho tiêu chuẩn ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015,  ISO 45001: 2018 (03 ngày)