THIẾT BỊ LÀM MÁT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT, LÀM MÁT KHÍ TRÊN CÁC GIÀN NÉN KHÍ

I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

– Nâng cao khả năng phân tích, đánh giá để tìm ra các giải pháp nhằm tăng độ tin cậy, hiệu quả làm việc của thiết bị trong quá trình vận hành cũng như tối ưu hóa trong công tác khắc phục hư hỏng thường nhật và bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
– Trang bị, cập nhật những kiến thức mới để cán bộ kỹ thuật tham gia khóa học có thể hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng loại thiết bị trao đổi nhiệt, làm mát khí. Trên cơ sở đó, học viên có thể tính toán để đưa ra các giải pháp thiết kế, lựa chọn loại thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hoạt động sản xuất trên các giàn nén khí.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐI HỌC
– Các cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn về công nghệ, cơ khí.

III. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO:4 ngày

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Giới thiệu về các loại thiết bị trao đổi nhiệt
2. Tổng quan về thiết bị làm mát, trao đổi nhiệt – gọi chung là két làm mát sử dụng cho các thiết bị trên công trình biển.
3. Vận hành và bảo dưỡng két làm mát đang sử dụng trên công trình biển
4. Tính toán, lựa chọn két làm mát cho máy nén khí
5. Bài tập thực hành trên máy tính và kiểm tra