PHÂN TÍCH VÀ CHẨN ĐOÁN RUNG ĐỘNG - LEVEL 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

     Vibration analysis - Level 2

     Thời lượng: 3 ngày

Ngày 1

Buổi sáng: 8h00-11h30'

I . PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG THIẾT BỊ QUAY

1. Giới thiệu

2. Các thông số dao động

3. Biên độ

4. Phân tích tần số

5. Tiêu chuẩn kiểm soát dao động

6. Thiết bị đo và thu nhận dữ liệu

7. Khái niệm đo lường                   

HỎI & ĐÁP

Buổi chiều: 13h00-16h30'

II. CÂN BẰNG ĐỘNG ROTOR

A. Lý thuyết

1. Khái niệm về cân bằng thiết bị quay:

2. Lý thuyết về cân bằng thiết bị quay

3. Tiêu chuẩn cân bằng, ISO1940, cấp độ cân bằng (phân cấp)

4. Thu nhận và xử lý số liệu: cảm biến đo, thu nhận, phân tích tần số

5. Bộ phân tích cân bằng:

HỎI & ĐÁP 

 Ngày 2 

Buổi sáng: 8h00-11h30' 

B. Cân bằng động rotor tại Xưởng cân bằng động
1     Giới thiệu về máy cân bằng (Máy HnB75B)
 

2     Lắp đặt máy cân bằng 

3    Phần mềm phân tích cân bằng động 

 

4     Xử lý mất lượng cân bằng 

5     An toàn trong cân bằng động

6     Bảo trì máy cân bằng

HỎI & ĐÁP

C. Thực tập trên rotor mẫu / rotor thực

1    Setup cơ khí và cào đặt chương trình

 2    Chạy thử chương trình

 3    Hiệu chuẩn máy

 4    Cân bằng trên các mẫu rotor

HỎI & ĐÁP

 Buổi chiều: 13h00-14h30'

1. Đánh giá kết quả cân bằng động đã thực hiện theo tiêu chuẩn

2. Các vấn đề liên quan khác (đồ gá cân bằng, báo cáo,...)

3. Câu hỏi tự đánh giá

4. Thực tập trên các rotor thực theo nhóm

5. Đánh giá mất cân bằng rotor theo tiêu chuẩn theo báo cáo mẫu

6. Thực tập trên các rotor thực theo nhóm (tiếp tục)

7. Đánh giá mất cân bằng rotor theo tiêu chuẩn

Ngày 3

Buổi sáng: 8h00-11h30'

Cân bằng động tại chỗ trên thiết bị / cụm máy quay thực tế

Buổi chiều: 13h00-14h30'

Đo và phân tích dao động máy quay

TỔNG KẾT 

 1. Tóm lược kiến thức

 2. Thảo luận và giải đáp thắc mắc

 Tài liệu tham khảo:

 [1] Vibration analysis of rotating equipment (handout)

 [2] Dynamic balancing of rotors (handout)

 [3] ZB750TCGV & B9 measuring unit manual / HnB75B

 [4] Owners Manual HB-150, Universal, horizontal dynamic balancing system

 [5] Balancing Technology, Schenck

 [6] Machinery Vibration -  Balancing

 [7] Ship Vibration and Noise Guidance Notes, Lloyd’s Register, 2006

 [8] Guidelines for the Expression of the Uncertainty of Measurement, WECC Doc.19-1990

 [9] Tiêu chuẩn ISO 10816, Vibsens 2019

 [10] Tiêu chuẩn ISO 1940/1 – 1970